Intern rapport gevangenismoord openbaar

Officier verzet zich hevig tegen openbaarmaking, rechtbank beveelt opname in dossier en vrijgave aan nabestaande slachtoffer.

De Utrechtse rechtbank was vanmorgen het toneel van de tweede pro-forma zitting tegen Oswald D. Deze heeft in 2013 een andere gedetineerde doodgestoken in de P.I. Nieuwegein. Voor de zitting begint is er onrust in de zittingzaal. We hebben net een  zitting achter de rug in het kader van een TUL vordering welke bij verstek is afgewikkeld. De Officier krijgt door dat de verdachte niet is aangeleverd uit de P.I. Vossenveld te Vught waar hij sinds het incident verblijft. Zowel advocaat mr. Ausma welke de verdachte bijstaan als mr. Moszkowicz die de familie van het slachtoffer vertegenwoordigd worden naar binnen geroepen waarna er kort overleg is tussen de raadlieden, de rechtbank en de Officier van Justitie. Resultaat ;  de cliënt van mr. Ausma zal een zogenoemde afstandsverklaring ondertekenen, een verklaring waarin hij aangeeft geen gebruik te willen maken van zijn recht de zitting bij te wonen, deze komt in de loop van de behandeling binnen bij de griffier.Grootste insteek van deze pro-forma zitting vandaag is het voegen van het interne onderzoek van DJI naar het incident aan het strafdossier en het verstrekken van het volledige dossier aan de familie van het slachtoffer. Het lijkt vandaag wel of niemand het over de schuldvraag heeft, en in feite is deze er ook niet. Het incident is gezien door meerdere personen en is naar verluid opgenomen middels het internet videosysteem van de betreffende P.I.Wat volgt is een ongekende confrontatie tussen mr. Ausma en de Officier van Justitie, er worden volgens de verdediging geen feiten aangedragen op basis waarvan het in het belang van het OM is om de rapportage onder de pet te houden. De Officier is dan weer van mening dat mr. Ausma ook geen duidelijke redenen aandraagt waarom de rapportage openbaar gemaakt moet worden en gevoegd moet worden in het strafdossier. Ook stelt de Officier zich op het, in mijn ogen ongehoorde en voorbarige, standpunt dat het interne rapport niet relevant zou zijn in het kader van een eventueel te nemen beslissing in deze casu. Terwijl ik dit alles met interesse volg, gezeten achter de familie van het slachtoffer bekruipt me het ernstige gevoel dat het OM ofwel DJI iets niet openbaar wil hebben wat in de rapportage staat. Mr. Ausma  bepleit vol vuur het het OM zo vol is van transparantie en dat de Officier juist in dit dossier die openheid blijkbaar niet wenst te geven. Ook is het volgens mr. Ausma aan de rechtbank om te beoordelen of zaken al dan niet relevant zijn voor een eventueel te nemen beslissing en dat dat Officier hier niet zomaar een zelfstandige beslissing in kan nemen.Dan is mr. Moszkowicz aan de beurt en bepleit scherp als een scheermes waarom zijn cliënten recht moeten hebben op een afschrift van het zittingsdossier. Dit alles heeft te maken met het voorkomen van verdere victimisatie, hij wil voorkomen dat de nabestaande tijdens de inhoudelijke behandeling op 7 april plots worden geconfronteerd met allerhande gruwelijkheden uit het dossier of door een mogelijke verklaring van de verdachte. Daarnaast vind hij het relevant alles te weten in het kader van een te eisen schadevergoeding. Het rapport wat mr. Ausma openbaar wilt hebben kan ook duidelijkheid geven over de aansprakelijkheid van DJI in deze kwestie. Immers is er na een eerdere steekpartij waarbij Oswald D. betrokken was een selectiebeslissing genomen hem in de P.I. Nieuwegein te plaatsen, op het eerste gezicht is dit op zijn minst onzorgvuldig te noemen.Mr. Ausma valt mr. Moszkowicz bij in zijn pleidooi wat een mooi en zeldzaam verbond laat zien tussen de advocaat van de verdachte en de advocaat van de nabestaanden van het slachtoffer.Na een lange schorsing van de zitting heeft de meervoudige kamer een helder besluit genomen ;

  1. De meervoudige strafkamer van de rechtbank Utrecht geeft de Officier van Justitie de opdracht het rapport volledig te voegen in het strafdossier omdat de relevantie voor welke dan ook te nemen beslissing in dit strafproces vast te stellen moet zijn voor de rechtbank en voor de verdediging.
  2. De meervoudige strafkamer van de rechtbank Utrecht geeft de Officier van Justitie de opdracht om mr. Moszkowicz als advocaat van de familie van het slachtoffer in het bezit te stellen van het eindproces-verbaal en het intern rapport van DJI betreffende het incident, waar nodig mag de Officier dit anonimiseren.

De Officier moet de stukken uiterlijk 1 maart verstrekken.De zaak zal inhoudelijk worden behandeld op 7 april 2014 om 13:45